A HADVISELÉS MŰVÉSZETE jellemzők

Dr. Winkler Gusztáv építőmérnök a katonai építészetmeghatározó módszereit, fejlő-désének jellemzőitvizsgálja műveiben. A szerző mindig kitér a meghatározótársadalmi, kör-nyezeti jelenségekre, a haditevékenységtechnikai sajátosságaira is. Legújabb írásában azeurópai kultúrkör (hozzávéve Kisázsia, Egyiptom,Mezopotá-mia) térségének hadművészeti, erődépítészetifejlődését, fő állomásait tárgyalja az elsőcivili-zációktól a magyar államalapításig. Bemutatjaazokat az alapvető harceljárásokat, stratégiaimegfontolásokat, amelyek az emberiség történetének elsőévezredeit meghatározták. Részle-tesen tárgyalja amanipuláris és a lesvetésen alapuló lovasnomádharceljárásokat. A könyv hatékonyan felhasználható azoktatásban is, mert a konkrét harctéri esemé-nyekleírását, a csaták bemutatását több mint 70térképvázlat illusztrálja, szemléletesebbé téve azeseményeket. Időrendi és összefoglaló táblázatoksegítik az eligazodást a múlt történései között,valamint tárgymutató is kiegészíti a könyvet.