A magyar büntetőjog különös része jellemzők

A büntetőjog tudományterületén a jogalkotó által büntetéssel fenyegetett egyes bűncselekményi tényállások törvényi megfogalmazásai, ezek elemzése, elhatáro­lása más deliktumoktól, a kapcsolódó jogalkalmazási, illetve ítélkezési gyakorlat bemutatása és értékelése, a jogtörténeti jellegű, valamint a nemzetközi összeha­sonlító áttekintések ismeretanyaga az anyagi büntetőjog ún. Különös Részét al­kotja. Mindezek oktatása és természetesen elsajátítása nem képzelhető el egy jó színvonalú, megfelelően összeállított, naprakész egyetemi tankönyv nélkül, hi­szen ennek hiányában csupán a törvénykönyvre, illetve a jogszabályokhoz kötődő ún. kommentárokra lehet támaszkodni. A különös rész szoros összefüggésben van a büntetőjog általános részi vonatko­zásaival, mint például a büntethetőségi feltételekkel és akadályokkal, az egység­halmazati kérdésekkel és mindenekelőtt az általános törvényi tényállással.