A magyar czimer és a királyi czim története 1804-től kezdve jellemzők

A symbolumoknak is megvan a fejlődéstörténetük. A legmagasabb symbolumok között vannak az országok, a nemzetek czímerei: változásaik az évszázadok folyamán visszatükröztetik népek életét, sorsát. A heraldikai jelvényeknek, a czímerek elhelyezésének váltakozásai, mindezek a látszólag csak külső mozzanatok a legszorosabb összefüggésben állanak a nagy politikai változásokkal. Nincsen oly kis czímerrészlet, a melynek megváltozása beható vizsgálat után ne utalna arra a hatalmas háttérre, a hol a népek életének küzdelmei játszódnak le. A háborúk és békekötések, a belső alkotmányos harczok, forradalmak, trónváltozások és uralkodó rendszerek bukásai, a világtörténelem rázkódtatásai és az állami, nemzeti törekvések, mind-mind kifejezésre jutnak a czímerekben, a melyek úgy fogják fel a társadalmi és állami élet minden rezgését, mint az érzékeny seismograph tűje. És a láthatatlan tű mindig pontosan és finoman megrajzolja az emelkedés vagy süllyedés irányait.