A MAGYARSÁG KULTURÁLIS FÖLDRAJZA II. jellemzők

Az 1997-ben - azonos címmel megjelent - egyetemi tan-könyv második, jelentosen átdolgozott, bovített kiadá-sa, amelynek anyaga mintegy 60 %-ában új információkat tartalmaz, továbbá összegzi a tudományterületen fel-tárt legujabb eredményeket. A könyv szerkezete a kul-turális földrajz elméleti hátterének és hazai kutatási elozményeinek bemutatása után, a kultura és a kultu-ráltság meghatározó emlékeinek térbeli vizsgálatával foglalkozik. Szemléleti és látásmódbeli elemzések után a képzettség, az iskolázottság kérdéskörének, valamint az ezt kialakító infrastrukturális adottságok megismer-tetésének szentel fejezeteket. Jelentos terjedelemben foglalkozik az idegennyelvismeret területi problémái mellett az anyanyelv, etnikum és nemzetiségi kérdések térbeli megjelenési formáival. Részletesen vizsgálja az urbanizáció, a migráció és a mobilitás kérdéseit, mint a népesség kulturális ismérveit jelentosen befo-lyásoló folyamatokat. Önálló fejezetek tekintik át az idegennyelv-kulturális földrajzát,