A történetek tudománya jellemzők

Ez a könyv sokéves kutatómunka összegző állomása. Természetesen maradtak megválaszolatlan kérdések is, hiszen a munka olyan időszakban zajlott és zajlik, amikor a humán tudományokban a narratívum fogalma szorosan összekapcsolódik a posztmodern gondolkodással, a jelentésképzés és jelentésértelmezés hermeneutikai módszereivel. Más oldalról, a természettudományos pszichológiában a jelentés meglehetősen reduktív, atomisztikus felfogása érvényesül, s az elbeszélés vagy történet legfeljebb mint kognitív reprezentációs forma kerül terítékre. Magam a könyvben a narratív pszichológia olyan elméleti keretének és módszertanának felvázolására teszek kísérletet, amely révén lehetővé válik a pszichológiai jelentésképzés empirikus vizsgálata. Olyan komplex jelenségek újszerű megközelítése, mint a személyiség, a személyes identitás vagy a társadalmi azonosságtudat.