Bretter György filozófiája jellemzők

Bretter György (1932. márc. 21 - 1977. nov. 17) Kolozsváron élt és tanította a filozófiát. Marxista gondolkodóként indult és végül ideo­lógiakritikusként határozta meg magát. Méltán elhíresült mítoszt paradigmáiból az emberlét eg­zisztenciálisan lehetséges erkölcsi parancsait, a szabad lét lehetőségeit bontotta ki. Analitikus elmeként megmutatta, miként válnak monda­taink ideológiai tartalmúakká. Összekapcsolta a nyelvfilozófiát a cselekvéselmélettel, abban a té­telében, amely szerint új jelentéseket, tartalmas állítmányokat csak társadalmi cselekvéseink nyomán hozhatunk leire. A szemantika nem semleges. Atlantisz-tézisében felhívta a figyelmei a történelem mindig lehetséges alternatíváira egy olyan korban, amelyben egyetlen alternatívát akartak elfogadtatni velünk, a kommunizmusét. A múlt század végének legeredetibb erdélyi magyar filozófusa volt. szépíróként is kiváló esszéista, iskolateremtő és vitatkozó filozófus. E könyv a gondolkodó születésének 75. évfordu­lójára jelenik meg. benne egy kismonográfia mel­lett doktori disszertációjának részletei es olvasata, valamint a pályatársainak a filozófusra vonatko­zó emlékei is megtalálhatók.