Egyéniség és valóság - Tanulmányok József Attiláról jellemzők

N. Horváth Béla újabb esszéiben a két háború közötti magyar irodalom máig eleven és vitákat kiváltó kérdéseit elemzi: az úgynevezett népi-urbánus vitát s annak különböz fejleményeit. A József Attila életében és mveiben meghatározó szerep pszichoanalízist és annak sajátos áramlatát, a Wilhelm Reich képviselte freudomarxizmust értelmezi új megközelítésben, a József Attila-mvek vetületében. A pszichoanalitikus napló, Szabad-ötletek jegyzéke olvasatainak bemutatása is új szempontokat kínál.több mint két évtizede foglalkozik József Attila-kutatással. Számos tanulmányban tette közzé József Attiláról való gondolkodása eredményeit. Ebben a könyvében újabb kutatásait teszi közzé: az els ciklus a népi-urbánus vitát vázolja föl, a másodikban a pszichoanalízissel kapcsolatban Reich és Gyömri Edit hatásáról értekezik; a harmadik ciklusban pedig a József Attila írásmvészetével kap-csolatos újabb írásait olvashatjuk.