Életvitel és technika jellemzők

A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának Technika és Infor­mációs Technológiai Tanszéke (Univerzita Konstantína Filozofa, Pedagogická fakulta Katedra techniky a informacnych technológií, Nitra) és az SZTE JGYPK Technika Tanszéke közötti kapcsolat több évtizedes múltra tekint vissza. Már az 1960-as években az elődtanszékek (a Műszaki és a Mezőgazdasági tan­székek) oktatói tapasztalatcseréken, nemzetközi konferenciákon vettek részt. Több­ször került sor arra is, hogy a műszaki szakos hallgatóink oktatói irányítással nyári szakmai gyakorlaton vettek részt Nyitrán. Az 1970-80-as éveket a jelentős tantervi változások, ül. változtatások jelle­mezték. Magyarországon 1978-ban vezették be a technika tantárgyat a közokta­tásban, és megindult a technika szakos tanárképzés főiskolai, majd egyetemi szinten is. Ekkor a nemzetközi irányoknak megfelelően elsősorban a német kül­kapcsolatok voltak dominánsak, így a nyitrai utazások gyakorisága csökkent az akkori potenciális és anyagi forrásoknak megfelelően.