Ez volt Ausztria jellemzők

Ausztria 2005-ben ünnepelte a köztársaság újraalapításá­nak hatvanadik és függetlensége elnyerésének ötvenedik évfordulóját. Robert Menasse szerint ezzel véget is ért a Második Köztársaság története. A „társadalmi part­nerség", amelyben minden fontos döntés a parlamenten kívül, az érdekszervezetek és a pártok alkudozása nyomán szü­letett meg, már a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján sem működött, és azóta az is kiderült, hogy az osztrák politikusok nem tudnak mit kezdeni a valódi demokráciával. Bár a rendszer megváltozott, a jellegzetes osztrák mentalitás ugyanaz maradt. Menasse részletesen bemutatja és elemzi ezt a gondolkodásmó­dot, amely még a Habsburg-monarchia eszményeiből ered, de rányomta bélyegét az 1918 után megalakult Első Köztársaság, a Dollfuß-féle ausztrofasiszta állam és a hitleri „Ostmark" tár­sadalmára és politikai berendezkedésére is. Megtudhatjuk, ho­gyan működött ez az elhallgatásokon alapuló, jelképekben rej­tőzködő „vagy-és-vagy" mentalitás a második világháború után újra függetlenné vált Ausztria irodalmában, „irodalmi üzemé­ben", társadalmi nyilvánosságában és politikájában - és meg­tudhatjuk, hogy a Waldheim és később a Haider körüli viták ho­gyan járultak hozzá az osztrákok önmagukról alkotott képének további elhomályosulásához.
Robert Menasse könyve Ausztria utóbbi hatvan évének ku­darcait meséli el egy megvesztegethetetlen honpolgár kímélet­lenségével.