FENNTARTHATÓ ENERGIA - MELLÉBESZÉLÉS NÉLKÜL jellemzők

Füg­günk a fosszi­lis tü­ze­lő­anya­gok­tól, már­pe­dig ez a hely­zet nem fenn­tart­ha­tó.A fej­lett világ 80 szá­za­lék­ban (Nagy-Bri­tan­nia 90 szá­za­lék­ban) fosszi­lis tü­ze­lő­anya­gok­ból fe­de­zi ener­gia­szük­ség­le­tét. Ez az ál­la­pot három ok miatt is fenn­tart­ha­tat­lan. Elő­ször is, a könnyen ki­ter­mel­he­tő fosszi­lis tü­ze­lő­anyag-kész­le­tek egy­szer csak ki­me­rül­nek, ezért végső soron min­den­kép­pen va­la­mi­lyen más for­rás­ból kell majd ener­gia­szük­ség­le­tün­ket fe­dez­ni. Más­részt, a fosszi­lis tü­ze­lő­anya­gok el­ége­té­se mér­he­tő és min­den va­ló­szí­nű­ség sze­rint ve­sze­del­mes ha­tást gya­ko­rol az ég­haj­lat­ra. El akar­juk ke­rül­ni a ve­szé­lyes mér­té­kű ég­haj­lat­vál­to­zást, ami arra kell kész­tes­sen ben­nün­ket, hogy azon­nal hagy­junk fel a fosszi­lis tü­ze­lő­anya­gok hasz­ná­la­tá­val. Har­mad­sor­ban, még ha nem is tö­rő­dünk az ég­haj­lat­vál­to­zás­sal, akkor is bölcs lé­pés­nek tűnne Nagy-Bri­tan­nia fosszi­lis tü­ze­lő­anyag-fel­