Hart, Dworkin és a jogelmélet posztmetafizikai fordulata jellemzők

A szerző ebben a könyvben arra a kérdésre keres néhány részleges érvényű választ, hogy az utóbbi évtizedek jogelméleti kezdeményezéseiben hogyan jelennek meg a 20. századi filozófia törekvései. Vizsgálódásai során arra a két jogelméleti szerzőre összpontosít, akik a kortárs jogelméletre a legnagyobb hatást gyakorolták: Herbert Hartra és Ronald Dworkinra. A két elmélettörténeti elemzésre támaszkodva egy filozófiailag tartható posztmetafizikai jogelmélet (egy deliberatív jogelmélet) lehetőségét is igyekszik felmutatni.