IPAROSOK ÉS BÁNYÁSZOK A MECSEKALJÁN jellemzők

Baranya és Pécs gazdaságtörténete elmúlt három évszázadának ismert és kevésbé ismert szereplőivel találkozhatunk e tanulmánykötet lapjain. Megismer-hetjük többek között a baranyai mezővárosok iparossá-gának a vármegye székhelyével a XVIII. század végén fennálló kapcsolatait, a pécsi bankélet jellemzőit a XIX-XX. század fordulóján, a több mint kétszáz éves mecseki szénbányászat és a rövidebb múltra vissza-tekintő uránércbányászat történetének számos eddig ismeretlen vagy alig ismert vonatkozását, olvashatunk a pécsi fegyverművesség, a helyi gyufagyártás, a kályhakészítés történetéről, újabb fejezettel bővülhet a pécsi bőrgyártással kapcsolatos eddigi ismeret-anyagunk. Több tanulmány foglalkozik a Zsolnayakkal, így a gyáralapító, Zsolnay Vilmos halálának és temeté-sének leírásával, a gyár neves művésze, Nikelszky Géza pályájának bemutatásával, továbbá a gyár 1945 utáni történetével. Önálló írásokból tájékozódhatunk Baranya villamosenergia-termelésének illetve erdőgazdál-kodásának jellelm