Janus-arcok jellemzők

Török László (I962-) annak az immár középkorú filoló­gusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkivá­lóbb, nemzetközi rangú hazai képviselőitől szerezhette meg kivételes nyelvi felkészültségét. Kutatásait - melyeket csak tanári kötelezettségei telje­sítése után végezhet - elsősorban Janus Pannonius köl­tészetének stilisztikai, irodalomtörténeti elemzésére, rej­tett összefüggések föltárására összpontosítja. Eredményeit a reneszánszkutatás hazai képviselői egyöntetűen sok­ra becsülik és több mint két évtizede építenek rájuk. Recenziói kitűnnek rendkívüli alaposságukkal és a bírált műveken túlmutató értékes adataikkal, gondolatokkal. Jelen kötetben Török Lászlónak Janusszal kapcsola­tos majdnem „minden munkáját" egyesítettük, hogy méltón legyen állítható az utóbbi évtizedek hasonló gyűjteményes kötetei mellé.