LEIBNIZ ÉS A MEDICINA jellemzők

LEIBNIZ HATÁSA A MEDICINÁRA Azt, hogy a 18. század orvosaira milyen benyomást tett, ­gon­dol­kodásukra és az orvosi teóriákra milyen nagy befo­lyást gyakorolt Leibniz, különösen jól mutatják Hallernek Leibniz filozófiájára vo­nat­kozó közvetlen megjegyzései. Albrecht von Haller (1708-1777) a fel­világosodás korának egyik legjelesebb orvosa, botanikus, költő, ter­mészettudós és politikus volt, akinek véleménye egész Európa számára mértékül szolgált. Nos, Haller már fiatal korában így ír Leibnizről: „Leibniz joggal tekinthető századunk zsenijének. Matematikus, filozófus, tör­ténész a tudománya minden ágában az emberi gondolkodás egyéni művelője... olyan rendszerező elmével megáldva, amilyet az ég csak kevés nagy embernek ad, a logika és a metafizika mély ismeretének birtokában van, hatalmas olvasottsá­ga a sko­lasztika, a filozófia, s minden ismeret egye­sítését jelenti”. S mind­ez megjelenik orvosi írásaiban.