MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG A MENEDZSMENTBEN jellemzők

A meg­bíz­ha­tó­ság-el­mé­let a XX. szá­zad má­so­dik fe­lé­ben ala­kult ki, az első vizs­gá­la­to­kat az 1940-es évek­ben vé­gez­ték re­pü­lő­gé­pek elekt­ro­ni­kai al­kat­ré­sze­in, a biz­ton­ság szem­pont­ja­it szem előtt tart­va. Ké­sőbb a ha­di­tech­ni­ká­ban, az űr­ku­ta­tás­ban hasz­nált elekt­ro­ni­kai rend­sze­rek fej­lesz­té­sé­ben ke­rült a meg­bíz­ha­tó­ság nö­ve­lé­sé­nek kér­dé­se elő­tér­be, majd a biz­ton­sá­gos mű­kö­dés ér­de­ké­ben ki­fej­lesz­tett meg­bíz­ha­tó­ság-el­mé­le­ti mód­sze­rek a hét­köz­na­pi al­kal­ma­zá­sok ese­tén is ter­jed­ni kezd­tek. A vizs­gált te­rü­le­te­ken fel­me­rült a meg­hi­bá­so­dá­sok­hoz ve­ze­tő hiba okok mód­sze­res elem­zé­sé­nek és el­há­rí­tá­sá­nak igé­nye. A meg­bíz­ha­tó­ság-el­mé­let­nek mi­nő­ség­ügyi gyö­ke­rei van­nak, némi kés­lel­te­tés­sel a kar­ban­tar­tá­si al­kal­ma­zá­sok is elő­tér­be ke­rül­tek. A meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­la­tok igazi tér­nye­ré­se az atom­erő­mű­vek meg­je­le­né­sé­nek kö­szön­he­tő je­len­tős l