Petri György költői nyelvéről - Poétikai monográfia jellemzők

Jelen könyv szemléleti alapját elsődlegesen a versnyelvi-poétikai közelítésmód jelenti, ezért kérdésfelvetése részint arra a költői beszédmodalitásra, különösen pedig arra a költői-nyelvi artikulációra és szövegképző gyakorlatra irányul, amely meghatározza a Petri-vers karakterét és jelentésképző műveleteit jellemzi. Mindez nem független Petrinek a líra általános természetéről lejegyzett gondolataitól, amint arra a könyv egyik fejezete részletesen kitér. Másképpen fogalmazva Horváth Kornélia számára a Petri-vers nyelvi-poétikai megalkotottságának - bármilyen elkoptatottnak tűnjék is ez a beállítódás - bizonyos univerzális sajátosságai érdekesek. Ezért választotta könyve közelítésmódjának jelzésére alcímként a terminusértékűnek szánt poétikai monográfia műfaji megjelölést.