Radnóti-szótár jellemzők

A száz éve született Radnóti Miklós a 20. század magyar lírájának igen jelentékeny, egyéni hangú képviselője. Tévedés lenne csupán az embertelen korszakban végigélt tragikus és rövid sorsából levezetni jelentőségét, ám ugyanakkor az is bizonyos, hogy az őt körülvevő szörnyűségek művészi ábrázolása aligha valósult meg más alkotónál ilyen magas költői színvonalon az egész világirodalomban. A vészkorszakban született versei örök mementóként szolgálnak a mindenkori ember számára: soha többé!
A Radnóti pályáját a művészi csúcson lezáró megdöbbentő vég óta ugyan még csak jó fél évszázad - az ő szavaival: -pille idő- telt el, de a magyar sors bőséges fordulataival együtt nyelvünkben is megjelentek változások. Ez a szótár a maga eszközeivel hozzá szeretne járulni ahhoz, hogy a költő műveinek gondosan kimunkált nyelvezete, kifejezésmódjának minden eleme, finom célzása ellenállhasson a múló idővel arányosan jelentkező nyelvi változásoknak, s eljuthasson mai és kései olvasóihoz.
A szótár a költő által megjelentetett versek, valamint a halála után kiadott költemények szavait példákkal illusztrálva magyarázza, összesen 5135 címszót mutat be 8425 jelentésváltozatban. Jellemző a költő sajátos nyelvére, hogy a Radnóti-költemények szavainak jelentésárnyalatai közül minden ötödik olyan egyéni szóhasználatot tükröz, amely a hétkötetes A Magyar Nyelv Értelmező Szótárában sem található