Recens geomorfológia folyamatok sebessége Magyarországon jellemzők

Szegeden, 2008. márciusában megrendezésre került a „Recens geomorfológiai folyamatok sebessége" c. minikonferencia, amelyet műhelymunka követett. A kö­tetbe az elhangzott előadások egy részét gyűjtöttük, illetve felkértünk hazai szakértőket, hogy foglalják össze egy-egy geomorfológiai folyamat kutatására vonatkozó hazai eredményeket. A kötet célja, hogy átfogóan bemutassuk azokat a vizsgálatokat, amelyek Magyarországon valamely aktív geomorfológiai folyamat sebességét kutatták/ kutatják. Ezért a kötetet öt, hazánkban jellemző felszínformáló folyamat köré fűztük fel. A nagyobb egységeket mindig egy olyan összefoglaló tanulmány vezeti be, amely áttekinti az eddigi hazai kutatási eredményeket. Ezt esettanulmá­nyok követik, amelyek igen sokszínű eszközrendszerrel, eltérő tér- és időbeli méretarányban vizsgálják az adott felszínformáló folyamatot: például az ,Ártérfejlődés és holtágfeltöltődés sebességének vizsgálta" c. fejezetben a külön­böző geomorfológiai iskolák kutatói a hosszú távú (103-104 év) vizsgálatokkal kezdve a rövidebb (kb. 10-102 év), és egy-egy árvíz által okozott ártéri akkumu­lációt vizsgálták. Ezek az esettanulmányok pedig az adott kutatást helyezik bele a nemzetközi irodalomba. A kötetben szereplő munkák mutatják, hogy milyen sokszínű a hazai geomor­fológia azon ága, amely az aktív folyamatokat kutatja. A konferencia és a cikkek arra is rávilágítanak, hogy magas színvonalúak a hazai kutatások, és gyakran csak egy hajszálnyi lépés választja el a kutatókat attól, hogy eredményeik összehason­líthatóvá, egymás által is alkalmazhatóvá váljanak. A kötet nem titkolt célja, erre ráébreszteni a kutatócsoportokat és így elősegíteni a munkát, ami talán az eredmények - és így a geomorfológia - szélesebb körben való elfogadottságát is elősegíti.