Regionális innováció-politika jellemzők

A kötet alapgondolatát az adja, hogy az utóbbi évti­zedben világszerte jelentősen felerősödött a regionális termelési rendszerek és a regionális innovációs háló­zatok versenyképesség növelő szerepének hangsúlyo­zása, illetve a hagyományos nemzeti kutatási, techno­lógiafejlesztési és innovációs politikák mellett egyre .nagyobb szerepet kap a regionális innováció-politika. Az Európai Unión belül is széles körű intézkedések, programok jelentek meg az innováció- és a technoló­gia-politika decentralizálása, illetve a regionális ter­melési és innovációs rendszerek megerősítése érdeké­ben. Ezen rendszerek kialakulásának hajtóerői, illetve az ezt elősegítő állami szerepvállalás lehetséges mó­dozatainak az áttekintése, azon belül is a regionális innovációs stratégiák alkalmazásának európai és hazai tapasztalatai állnak a kötet középpontjában.