Szamurájok - Japán harcos nemességének történelmi és vallási háttere jellemzők

A szamurájok. osztálya, Japán harcos nemessége - melynek tagait helyesebh businak, lovagnak' hívni - hét évszázadon keresztül a japán törté-nelem legmeghatároz6bb tényezőjének számí-tott. Vajon miben rejlett ezeknek a félelmetes, halálmegvető bátorságga1 bíró harcosoknak az ereje és hatalma? Blomberg alapos kutatáson nyugvó műve a busik szcmszögéből kísért végig Japán történelmét a kezdetektől egészen a XX. század elejéig. Kö-vetkeztetéseit a japán eszmetörténet legfonto-sabb forrásaíval támasztja alá. Részleteket közöl a Heike monagatariból, ..Az őt gyűrűkönyvé'-bő1, a Hagakuréból - hogy csak a legismertebbeket említsük. Ez a monográfia több, mint egy történelem-könyv. Az események tényszerű közlése mellett azok eredetét: filozófiai és vallási (sintó, buddhista és konfuciánus) okait vizsgálja, miközben a köz-tudatban sokszor felületesen ismert és félreértett etikai alapelveket, szokásokat elemzi - mint pl. a hűség, a kötelesség, a becsületet, a szeppuku, a harcos erkölcs és ideál -, melyek a Busidón, a szarmurájok íratlan kódexén alapulnak. A japán történelem és kultúra megismerése és mély megértése lehetetlen a szamuráj-szelle-miség tanulmányozása nélkül. Ehhez nyújt se-gítséget Blomherg átfogó és érdekfeszítő műve.