TUDÓS HAZAFIAK ÉS ÉRZÉKENY EMBEREK jellemzők

Universitas KiadóDebreczeni Attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában.A jelen monográfia a XVIII. század végi magyar irodalom megújulását vizsgálja, e forrongásban lévő korszakot önnön logikája szerint kívánván megérteni, méghozzá két vonatkozásban: a 'változás állapotának' és a 'változás keletkezésének' leírásával. Szemléleti háttérként a kulturális antropológia közelítésmódja tűnik itt fel, amely a ‘bennszülött’ nézőpontját választja a kulturális cselekvések megértéséhez. A monográfia kitűzött célja tehát, hogy egyfajta ‘sűrű leírással’ hozzáférkőzhessen az egymás mellett létező, különböző időgörbéket reprezentáló értelmezői pozíciók hálózatához. Az első részben a jelen könyv két főhőse, a ‘tudós hazafi’ és az ‘érzékeny ember’ körvonalazódik, méghozzá két vetületben, részben az identitásképzés ideologikus szintjén, részben a programosság teoretikus összefüggéseiben, felfejtvén a tudós hazafi és az érzékeny emb