VERSBE ÍRT SZAVAK jellemzők

Közel másfél évszázad telt el a gyanú hermeneutikája jegyében,mely a cselekvés, a szó és a szubjektum válságánakképzetét törekedett abszolutizálni. Napjainkban immáre diszkurzusformák válságával szembesülhetünk. A könyvközéppontjában álló nyelvi jelenlétmód különös ellendiszkurzusbanölt testet, mely a lírai szó nyelvteremtő erejénektulajdonítható. Hatása egyfajta verbális inspirációbannyilvánul meg, mely arra késztet, hogy a társas beszédstratégiákdeficitjeiből származó – s a „lét dadogását” előidéző– jelenléthiány valódi okát újra meg újra fölismerjük, stapasztalatát saját írásmódunkba integrálva önmegértésünketlétértelmező eseménnyé avassuk. Ily módon teljesülheta krízis okait már a kezdet kezdetén fölismerő Nietzschekívánsága: „a cselekvőt ismét belefoglaljuk a cselekvésbe,miután fogalmilag elválasztottuk tőle, és ezzel a cselekvéstüressé tettük”. A versnyelvi „belefoglalás” értelmezése,a diszkurzív poétika sem a szavakat, sem az alakzatokat,sem a beszédegységeket nem szemlélheti m