A KARTELLEK SEMMISSÉGE jellemzők

Mind a magyar versenytörvény, mind az EU jog kifejezetten előírja a versenykorlátozó megállapodások (kartellek) semmisségét. Mindeddig azonban hiányzott a magyar jogirodalomban a kartellek semmisségének gyakorlatorientált, és egyúttal elméletileg is megalapozó feldolgozása, jóllehet a téma kiterjed a kereskedelmi ügynöki (közvetítői) szerződések, kizárólagossági kapcsolatok, szakkereskedelmi és márkakereskedelmi megállapodások, és a franchise rendszerek keretében jelentkező versenykorlátozó megállapodások érvénytelenségére is. A mű a kartellek semmisségének magánjogi és versenyjogi komplexitásának feldolgozására vállalkozik a magyar jog és az EU közösségi jog alapján. Ennek során a kartellek semmisségének problematikája kimerítően elemzésre kerül a hatályos Ptk. szabályai szerint, valamint bemutatjuk a témakör részletkérdéseinek kezelését az Új Polgári Törvénykönyv szabályrendjében.