A katedrán innen és túl jellemzők

A jogi felsőoktatás múltját felidéző tanulmánykötet a jogakadémiák patriarchális világán, a jogász-ethosz, illetve a különböző jogásztípusok irodalmi ábrázolásán, valamint a budapesti jogi fakultás 1945 utáni első esztendeinek bemutatásán kívül néhány professzori életutat, életútszakaszt is feldolgoz. Az esettanulmányok személyes forrásokat -levelezéseket, naplókat, visszaemlékezéseket- is feldolgoznak.
A jogbölcselő Somló Bódog németországi tanulmányútja, a történettudós Eckhart Ferenc jogtörténeti tanszékre kerülésének története, vagy a közigazgatási jogász Vasvári Ferenc, a pályakezdő Tuka Béla, valamint a közjogász Molnár Kálmán oktatói és tudományos pályaképének felvázolása ezek nélkül a gyakorta nagyon is személyes források nélkül aligha lenne "életszerű".
A jogászképzés legfontosabb katedrán inneni és katedrán túli szereplői - professzorok és hallgatók - egyaránt megjelennek a tanulmányokban. Az Olvasó talán még arra is választ kap, helytálló-e "jogásznemzetnek" tekinteni bennünket.