A kormányzóhelyettesi intézmény története jellemzők

A könyv széles forrásbázisra támaszkodva részletesen bemutatja a kormányzóhelyettesi intézmény korábban kevéssé feldolgozott történetét és a hivatalt betöltő Horthy István politikai tevékenységét. Végigköveti az új közjogi pozíció szerepének és megítélésének alakulását, a szélesebb közvélemény ezzel kapcsolatos reakcióit, illetve a kormányzó fia köré szövődő legendák létrejöttét, változásait.
Felidézi és esetenként új összefüggésekbe helyezve tárgyalja a II. világháború időszakának szinte minden fontosabb kül- és belpolitikai eseményét. Megjelenik benne a korabeli közélet, a különböző elitcsoportok, a politikai pártok, a tisztviselői és tisztikar számos meghatározó személyisége, akik támogatták a kormányzóhelyettesi hivatal létrehozásában megtestesülő politikai szándékokat vagy elutasították az új jogintézményt és Horthy István személyét.
A mű ezzel mintegy a keresztmetszetét adja a háborús évek hazai történetének. Számos új adalékkal szolgál a korszak iránt érdeklődők számára nemcsak a hatalmi szféra és az intézményrendszer eddig kevésbé ismert területeit illetően, hanem az ország háborús részvételével, a belpolitikai erőtér alakulásával, a társadalmi élet jellegzetességeivel, a politikai kultúra sajátos vonásaival, a média, a sajtó, a tömegtájékoztatás szerepével, valamint egyes kultúrtörténeti, mentalitástörténeti vonatkozásokkal kapcsolatban is.