A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996-2000 jellemzők

1972 óta folyik a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intéze­te, mai nevén az MTA Bölcsészettudomá­nyi Kutatóközpontjának Irodalomtudo­má­nyi Intézete vállalkozásában a magyar irodalomtör­ténet bibliográfiá­jának összeállítása és megjelentetése. E mostani, tizedik kötet is ugyanazokat a tudományos, elméleti és történeti, illetve kapcsolattörténeti szempontokat veszi alapul, mint elődei, azzal a kivétellel, hogy az A-tól Zs-ig tartó személyi rész, az egyetemes magyar irodalom jegyében, egyetlen betűrendben követi a magyar írók munkásságának hazai és külföldi recepcióját, tekin­tet nélkül arra, hogy a világ bármely részén, bármelyik országában végzik alkotó tevékenységüket, bármely nyel­ven és fórumon közlik is a róluk szóló tanulmányokat vagy kritikákat. A kötet gyűjtőkörének középpontjá­ban az 1996-2000 közötti magyar iro­da­lom­történet-írás termése áll: a szaktanulmányoktól és cikkektől a monografikus feldolgozásokig, kiegészítve a tudományos igényű kritikai szövegkiadások jegyzékével. A kötet anyaga a magyar irodalom sokirányú nemzetközi kapcsolatrendszerének, külföldi befogadásának feltárásával is az irodalomtudományi oktatást és kutatást kívánja elősegíteni.