A TÖRÉKENY ABSZOLÚTUM jellemzők

„Azért mi ezen­túl nem is­me­rünk sen­kit gyar­ló test sze­rint, sőt ha is­mer­tük is Krisz­tust gyar­ló test sze­rint, most már többé nem is­mer­jük. Krisz­tus híve új te­rem­tés. Ami volt, az el­múlt, ím' min­den meg­újult. amp;quot;(Pál apos­tol má­so­dik le­ve­le a ko­rin­thu­si­ak­hoz 5. 16-21.)Szent Pál har­ci­as meg­nyil­vá­nu­lá­sa a ko­rin­thu­si­ak­hoz írt le­ve­lé­ben az első példa a tör­té­ne­lem­ben arra, hogy a for­ra­dal­mi lo­gi­ka ra­di­ká­li­san sza­kít a múlt­tal - véget vetve ezzel a Koz­mi­kus Egyen­súly és más ha­son­ló po­gány ba­bo­nák ko­rá­nak. Mit je­lent ma vissza­tér­ni ehhez a ál­lás­pont­hoz?A poszt­mo­dern kor­szak egyik leg­szá­nal­ma­sabb vo­nat­ko­zá­sa a „szent amp;quot; kü­lön­bö­ző ál­ar­cok­ban tör­té­nő új­bó­li fel­buk­ka­ná­sa a New Age po­gány­sá­gá­tól kezd­ve a val­lá­sos ér­zé­keny­ség de­konst­ruk­ti­viz­mu­sá­ig. Ho­gyan tud egy mar­xis­ta szem­be­száll­ni a ma­ra­di­ság ilyen heves tá­ma­dá­sá­val?Žižek A tö­ré­keny ab­szo­lú­tum-ban meg­koc­káz­tat­ja