ALBERT EINSTEIN VÁLOGATOTT ÍRÁSAI (ÚJ!) jellemzők

Al­bert Eins­tein­ben nem csu­pán a ki­vá­ló fi­zi­kust tisz­tel­jük, sze­mé­lye a tu­do­má­nyos zseni min­ta­sze­rű fi­gu­rá ja ként raj­zo­ló­dik ki elénk. Kö­te­tünk – mely a spe­ci­á­lis re­la­ti­vi­tás­el­mé­let meg­szü­le­té­sé­nek 100. év­for­du­ló­ján je­le­nik meg – a fi­zi­kus köz­ér­de­kű ta­nul­má­nya­i­ból nyújt mind­ed­dig pél­dát­lan tel­jes­sé­gű ma­gyar nyel­vű vá­lo­ga­tást. A könyv – mely szá­mos ma­gya­rul eddig nem ol­vas­ha­tó írá sát is tar­tal­maz­za – öt fe­je­zet­re ta­go­ló­dik. Az első fe­je­zet té­má­ja ter­mé­sze­te­sen a re­la­ti­vi­tás­el­mé­let. A má­so­dik fe­je­zet­ben a kvan­tum me­cha­ni­ká­ról és a de­ter­mi­niz­mus kér­dé­sé­ről írott fon­to­sabb cik­ke­it ol­vas­hat­juk. Eins­tein köz­tu­dot­tan val­lá­sos ember volt, a har­ma­dik fe­je­zet írá­sai tu­do­mány, val­lás és fi­lo­zó­fia vi­szo­nyát bon­col­gat­ják. A ne­gye­dik fe­je­zet Eins­teint a köz­éle­ti em­bert mu­tat­ja be, s a kö­te­tet végül tu­do­má­nyos ön­élet rajza zárja. A könyv szer