Államháztartási szervezetek számlatükre 2012 jellemzők

E kiadványban foglalt főkönyvi számlák alapján az államháztartás egyes alrendszereihez tartozó költségvetési szervek - sajátosságaik figyelembevételével - elkészíthetik a saját számviteli rendjüknek megfelelő számlatükröt. A számlatükörben az 1. számlaosztályban a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján 2012-től az államháztartás szervezetei a befektetett eszközeiket kötelesek tagolni, hogy azok forgalomképtelen (azon belül: kizárólagos, illetve a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű), korlátozottan forgalomképes, vagy forgalomképes vagyoni csoportba tartoznak-e. Az 1. számlaosztályban lévő állományi számlák kötelező tagolásától (forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, vagy forgalomképes állományi alszámlákra) csak akkor tekinthet el a költségvetési szerv az Áhsz. 9. számú melléklete 1. pont k) alpontja alapján, ha a kötelező tagolás a befektetett eszközök analitikus nyilvántartásának vezetésével egyértelműen biztosítható. A számlakeretre a másik jelentős változást az új Áht., illetve az Ávr. önkormányzati alrendszer pénzforgalmi (fizetési) számláit érintő új főkönyvi számlák beillesztése jelenti, egyértelműen rögzítésre került, hogy az önkormányzati önállóan működő, a helyi nemzetiségi önkormányzat, illetve a székhely szerinti önkormányzathoz tartozó jogi személyiségű társulás pénzforgalma nem bonyolódhat az önkormányzat alszámláin. 2012. évi harmadik jelentősebb változás, mely érintette a számlakeretet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben megjelent adósságelemekhez kapcsolódó elkülönítés hatása, ez alapvetően a követelés és kötelezettség jellegű tételek főkönyvi számlainak tagolásában jelenik meg, ezáltal biztosítva a stabilitási törvény bruttó, illetve nettő adósságának meghatározását, és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését. A számlatükörben a tőkeváltozások alszámlái (412., illetve 413. alszámlák) a Mérlegjelentés oszlopainak tagolását követik. Ezzel biztosítható, hogy az eszközök és a források állományában a tárgyévben bekövetkezett változásokról készített negyedévenkénti adatszolgáltatás főkönyvi kivonattal alátámasztott legyen. Az államháztartás szervezeteinek a költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletében be kell mutatniuk a kötelezettségvállalások állományának alakulását. A kötelezettségvállalások főkönyvi nyilvántartására a 0-ás számlaosztály számlái szolgálnak. A számlaosztályban szereplő számlák javasolt alábontása az előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez nyújtanak segítséget. A főkönyvi számlák és azok alábontása összhangban vannak a hatályba lépett új számviteli előírásokkal, az Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseivel, az elemi költségvetés és a költségvetési beszámoló tartalmával. A számlatükör alkalmazásával biztosítható, hogy a költségvetési beszámoló adatai könyvvitellel alátámasztottak legyenek.