Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás jellemzők

A kálvinizmus alapműveként számon tartott, 1600 lapot meghaladó Institutio négy könyvből áll.
Első könyve Istennek, a világ mindenható Teremtőjének az ismeretéről szól, aki munkája és igéje által jelenti ki magát. Ezt követi a Megváltó Istenről, Jézus Krisztusról írott második könyv. A harmadik a Szentlélek ismeretéről szól, s végül a negyedik tárgya az egyház.
A helvét vallás alapvető és legfontosabb tanait - mint például Isten szuverenítása, a Biblia Isten-kinyilatkoztatása, a predestináció és a sakramentumok értelmezése, az egyházfegyelem kérdései - egyszerűen, érthetően, szemléletes példákkal, a felmerülő ellenérvek és vallási felfogások részletes cáfolatával a Szentírás útmutatásai alapján mutatja be.
Megjelenése után hamarosan ismerté vált a három részre szakadt Magyarországon. 1624-ben az erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor "meghagyásából" a zsoltárfordító, bibliakiadó, nyelvtudós Szenci Molnár Albert életművének megkoronázásaként megszületett a teljes mű magyar változata is.
Fakszimile kiadás!