Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében jellemzők

A címben jelzett három témakörben 18 tanulmányt tartalmaz a kötet Pázmányról. Az újabb írások mellett régebben megjelent tanulmányok átdolgozott változatai is megtalálhatók a kötetben. Jelen kötet címlapján egy kevéssé ismert Pázmány-portré látható. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár reprezentatív barokk faállványzatát díszíti ez az aranyozott tondó, amely felett a Trentói Zsinatról készült mennyezetfreskó, körös-körül pedig könyvek sokasága illusztrálja azt a szellemiséget, amelyben a magyar katolicizmus kora újkori megújulása végbement. Ez a könyvtár volt az a szellemi kincsesbánya, amely az 1970-es évek elején jelen kötet szerzőjének ösztönzést adott a Pázmány-életmű tudományos igényű vizsgálatához. Ebből a kutatásból az idők folyamán összhangban az MTA Irodalomtudományi Intézetének szakmai programjával és támogatási elveivel több könyv született, most pedig ennek a témának újabb, immár 21. századi eredményeiből ad közre a jelen kötet egy válogatást. A tizennyolc tanulmány koherenciáját biztosító közös vonása, hogy valamennyi Pázmány Péter életművének egy-egy területét veszi górcső alá. Az írások többsége eredetileg a tudományos közélet valamilyen alkalmához konferenciához, évfordulóhoz, köszöntő kötethez kapcsolódott, itt azonban átdolgozott, kiegészített szövegük kapott helyet. A három témakörbe csoportosított tanulmányok egyrészt az írónak, a magyar próza atyjának polemikus írásművészetét kívánják új szempontokból vizsgálni, másrészt személyiségének és környezetalakító törekvéseinek jellegzetes vonásaira igyekeznek rávilágítani. Könnyen belátható, hogy az utóbbi évek rendkívüli mértékben megélénkült egyházpolitikai kutatásai, intenzív lelkiségtörténeti vizsgálódásai, valamint a kritikai kiadás textológiai eredményei mellett, azokkal párhuzamosan az irodalomtörténeti vizsgálódásoknak és szövegértelmezéseknek is célszerű folyamatosan megjelenniük, minthogy ezek a területek szoros összefüggésben állnak egymással. Az utóbbi évek tapasztalatai egyértelműen jelzik, hogy csakis a különböző tudományágak együttes eredményei alakíthatják ki az összképet a magyar bíboros Cicero párját ritkítóan sokszínű egyéniségéről, komplex tevékenységéről, írói, teológusi, egyházfői és politikai teljesítményéről, végső soron történelemformáló szerepéről. *** Bitskey István az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem professor emeritusa, Eger város díszpolgára. Szakterülete a kora újkor magyar irodalom- és művelődéstörténete, ezen belül főként a Kárpát-medence kultúrájának európai kapcsolatrendszere, szellemi teljesítményének nemzetközi visszhangja, felekezeti sokszínűségének identitásformáló hatása. Kutatásaiban hangsúlyos helyet foglal el Pázmány Péter munkássága, róla szóló könyvei és tanulmányai a magyaron kívül német, olasz, angol és szlovák nyelven is megjelentek. Tartalomjegyzék: Előszó A hitvitázó Pázmány Péter és a protestáns vallásszabadság Képtisztelet vagy bálványozás? Hitviták a szentek ábrázolásáról Ekkleziológia és retorika a hitvitákban In memoriis martyrum. Pázmány és a katolikus mártirológia Az irónia változatai a vitairatokban Az igazság óltalmáért kiszállok (A Kalauz hasonmása 2000-ben) Nem úgy bátya! Marginálisok a Kalauzban A hitszónok A Tridentinum és a prédikációk Az okosság mestere a jó életnek (Pázmány prudenciafogalmáról) Menny és pokol a prédikációkban Pázmány a Szentháromságról Az athleta Christi eszménye Pázmány korában Divus Kilianus. Pázmány Szent Kiliánról Petrus Cardinalis Pázmány Reprezentáció az érseki udvartartásban Juventus erudiatur. Az oktatásügy mecénása A nádor és az érsek A bornak kevese mindenre hasznos, a soka ártalmas (Pázmány és a főpapi borkultúra) Pázmány könyvtárának kötetei a Budapesti Egyetemi Könyvtárban Rövidítésjegyzék A tanulmányok első megjelenési helye Személynévmutatóó