Elméleti fizika IX.: Statisztikus fizika 2. jellemzők

Ha rö­vi­den kí­ván­juk jel­le­mez­ni az El­mé­le­ti fi­zi­ka so­ro­zat­nak az ol­va­só fi­gyel­mé­be aján­lott IX. kö­te­tét, akkor azt mond­hat­juk, hogy az anyag kon­den­zált ál­la­po­tá­nak kvan­tum­el­mé­le­tét tar­tal­maz­za. A könyv a Bose- és Fer­mi-tí­pu­sú kvan­tum­fo­lya­dé­kok el­mé­le­té­nek rész­le­tes tár­gya­lá­sá­val kez­dő­dik. Ezt az el­mé­le­tet, mely ma az el­mé­le­ti fi­zi­ka ön­ál­ló fe­je­ze­tét al­kot­ja, L. D. Lan­dau al­kot­ta meg P. L. Ka­pi­ca kí­sér­le­ti fel­fe­de­zé­sei nyo­mán. Fon­tos­sá­gát nem annyi­ra azok az ér­de­kes je­len­sé­gek adják, ame­lyek a He fo­lyé­kony izo­tóp­ja­i­ban ész­lel­he­tők, hanem in­kább az, hogy a mak­rosz­ko­pi­kus tes­tek kvan­tu­mos le­írá­sá­nak alap­ját a kvan­tum­fo­lya­dék­ról és spekt­ru­má­ról al­ko­tott el­kép­ze­lé­sek al­kot­ják.