KILINCSHÉZAGOLÓ KARIKA MŰANYAG, PH jellemzők

KILINCSHÉZAGOLÓ-KARIKA MŰA. PH SB-1