Portugál ige - spanyol ige - magyar ige jellemzők

Az új­la­tin nyel­vek közül a spa­nyolt és a por­tu­gált be­szé­lik a leg­töb­ben. Mivel igen kö­ze­li rokon nyel­vek­ről van szó, rá­adá­sul a nyelv­te­rü­le­tek két föld­ré­szen is egy­más szom­szé­dai, s ezért tör­té­nel­mük­ben, gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi hely­ze­tük­ben, kul­tu­rá­lis ha­gyo­má­nya­ik­ban sok a ha­son­ló­ság, ké­zen­fek­vő, hogy az egyik nyel­vet tudva, mind töb­ben érez­nek ked­vet a másik meg­ta­nu­lá­sá­hoz is, vagy mun­ká­juk­hoz szük­sé­ges mind­két nyelv is­me­re­te. Jelen könyv azok nyelv­ta­nu­lá­sá­hoz nyújt se­gít­sé­get, akik e két nyelv va­la­me­lyi­ké­nek bir­to­ká­ban célul tűzik maguk elé a másik magas szin­tű el­sa­já­tí­tá­sát is, va­la­mint akik a spa­nyol és a por­tu­gál nyelv­tan­ra, kö­ze­lebb­ről a spa­nyol és a por­tu­gál igék­re vo­nat­ko­zó is­me­re­te­i­ket rend­sze­rez­ni, el­mé­lyí­te­ni kí­ván­ják.