REFORMÁTUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16-17. SZÁZAD jellemzők

Az egyházlátogatás (canonica visitatio) az egyházkormányzás eszköze annak ellenőrzésére, hogy a gyülekezetekben a törvényes rend szerint folyik-e az élet. A Biblia beszámol arról, hogy az apostolok személyes látogatásaikkal és leveleik útján tanácsolták, intették a gyülekezeteket. Ez a tevékenység mintája lett az egyházlátogatásnak, amelynek megszilárdult rendjét a VI. századtól kezdve már megbízható források tanúsítják. Az egyházi törvények (kánonok) a püspök kötelességévé tették a vizitációt, amit évente egyszer gyakorolnia kellett, lehetőleg személyesen. A századok folyamán a részletek változtak, az alapvető szempontok azonban nem. Eszerint az egyházlátogatás célja az igaz tant megerősíteni, az eretnekségeket eltávolítani, a jó erkölcsöket ápolni, a rosszakat megjavítani, a népet intésekkel állhatatosságra buzdítani, a hívek javát szolgálni. Különösebben újat ebben a kérdésben a reformáció nem hozott. Azon az egyházvidéken (mai elnevezése: Tiszáninneni Református Egyházkerület), ame